Livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket avslöjas

Alger, export, djurskydd och vattenskydd ingår i livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket

Nu presenterar regeringen det andra åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Den 9 februari fattades beslut om paket 1 som innehöll nio satsningar på 58 miljoner kronor. Paket 2 omfattar 13 åtgärder på totalt 115,7 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar för att främja svensk livsmedelsexport, satsningar på växtförädling och växtskydd samt på vattenbruk, bland annat odling av musslor och alger.

Här är punkterna:

1. Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag. Regeringen förstärker det exportprogram som idag sköts av Business Sweden. Uppdraget får totalt 31 miljoner kronor.

2. En nationell exportsamordnare kommer att anställas av regeringen.

3. Växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning, t ex morot, lök och frukt. Utveckling av kemiska och biologiska bekämpningsmedel.

4. Nya växtskyddsrådet: Det växtskyddsråd som finns idag hos Jordbruksverket ska stärkas och få också ett utvidgat mandat.

5. Satsning på växtförädling för de nordiska breddgraderna, via Nordiska Ministerrådets program för växtförädling.

6. Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket: Jordbruksverket får i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för vattenhushållning.

7-9. Satsningar inom svenskt vattenbruk på odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Totalt 3 uppdrag till Livsmedelsverket, SLU och Jordbruksverket som sammanlagt får 35 miljoner kronor.

10. Kompetenscentrum för offentliga måltider: Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg får i uppdrag att fortsätta sitt arbete inom detta område.

11. Kompetensutveckling i företagsledning för lantbrukare: Lantbruksuniversitetet i Alnarp får i uppdrag att stärka kompetensen i de moderna jordbrukens ledning så att de ska bli rustade för allt mer komplexa utmaningar.

12. Ett vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor ska inrättas hos SLU. Uppdraget löper i 3 år.

13. OECD får i uppdrag att studera Sveriges innovationssystem för livsmedel. Härigenom hoppas regeringen få underlag som visar vilka åtgärder som behövs för att stärka livsmedelssektorns innovations- och konkurrenskraft.