Treårigt nordiskt matsvinnsprojekt i mål

svenska-maltider-matsvinn
Det nordiska matsvinnsprojekt som Livsmedelsverket samordnat sedan 2013 avslutades 27 april med en konferens i Oslo. Vid konferensen presenterades de nordiska slutsatserna om datummärkning, återvinning av mat och det hittills ganska outforskade problemet med matsvinn i primärproduktionen.

Fyra nordiska länder har deltagit i det treåriga projektet: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta är resultatet, enligt Livsmedelsverket:

  • Vägledning för producenter, detaljhandel och konsument om hur datummärkningar bör användas och tolkas.
  • Rekommendationer till donatorer, matbanker, välgörenhetsorganisationer och myndigheter om vad de kan göra för en effektiv och säker förmedling av överskottsmat till behövande.
  • Metoder för mätningar av svinn/förluster i primärproduktion.

Vid avslutningskonferensen medverkade talare från EU-kommissionen och FN-organet UNEP. De betonade projektresultatens betydelse för arbetet inom EU och internationellt med att nå Agenda 2030-målet om halvering av matsvinnet. De områden som det nordiska projektet har arbetat med, finns med bland de områden som nu prioriteras inom EU-arbetet.

Det nordiska matsvinnsprojektet nu avslutas nu och Livsmedelsverket arbetar vidare med frågorna inom ett nytt regeringsuppdrag om matsvinn 2017–2019.