Dålig kunskap om GMO bland allmänheten

Dålig kunskap om gmo

7 av 10 svenskar tror att det finns livsmedel framställda med genteknik i matbutikerna. Detta trots att det inte finns några GMO-livsmedel hos de stora, svenska livsmedelskedjorna. Det visar en undersökning som Novus gjort bland drygt 1000 svenskar på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Två tredjedelar av svenskarna är intresserade av genteknikfrågan, men endast en knapp tredjedel av svenskarna anser sig ha kunskap i frågan. De som är insatta i frågan är generellt sett mer positiva till genteknik, samt kan i större utsträckning tänka sig att köpa genmodifierade produkter. Livsmedel som tagits fram med hjälp av genteknik måste enligt lagstiftningen ha en tydlig märkning på förpackningen och det tycker en klar majoritet av svenskarna är viktigt.

Enligt EU, som har bidragit med 300 miljoner euro till forskning kring risker och säkerhet rörande genetiskt modifierade grödor, innebär det inte större risker att använda bioteknik och GMO jämfört med konventionell växtförädling. Den allmänna inställningen till att förändra grödor eller livsmedel med genteknik håller också på att bli mer liberal, även om huvuddelen fortfarande väljer att svara att de är negativa. Män, yngre och personer med universitetsutbildning har också en mer öppen inställning till genteknik än kvinnor, äldre samt lågutbildade.

Eftersom den upplevda kunskapen är relativt låg om GMO och genteknik har Konsumentföreningen Stockholm i samband med  undersökningen även publicerat en rapport om forskningsläget på sin hemsida, för dem som vill sätta sig in i frågan.