“Det går visst att föda världen med ekologiskt jordbruk”

Gunnar Rundgren. Foto: Ordfront Förlag / Jan-Åke Eriksson

“Vi skulle aldrig kunna föda hela jordens befolkning med enbart ekologisk mat”. Detta är ett vanligt argument mot en ökad ekologisk produktion. Men bonden, konsulten, debattören och författaren Gunnar Rundgren anser sig ha hittat en rad bevis för att kritiken inte stämmer. I sin blogg Trädgården Jorden hänvisar han bland annat till forskningrapporten Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture publicerad i Nature communications, som på olika sätt bevisar att det visst går att föda världen med ekologiskt jordbruk. Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO och flera europeiska forskningsinstitut krävs det dock ett minskat matsvinn och en minskning i odlingen av djurfoder för att detta ska lyckas, menar Rundgren. Det som kritikerna säger stämmer alltså: Ekologisk odling kräver betydligt mer åkermark än konventionell. En annan vanlig kritik är att det är svårt att tillföra kväve till ekologisk odling. Enligt forskarna, menar Rundgren, kan detta problem lösas genom en ökad odling av baljväxter för mänsklig konsumtion samt odling av vallväxter som klöver och lucern som foder till idisslare.

Rundgren hävisar även till nordiska analysen Future Nordic diets exploring ways for sustainably feeding the nordics som kommer till slutsatsen det är möjligt att föda mellan 31 miljoner och 37 miljoner människor i Danmark, Finland, Norge och Sverige med ekologiska metoder – d v s betydligt fler än vad som bor här idag – om djurhållningen minskas.

En tredje rapport som nämns i blogginlägget kommer från LRF och har titeln Sverige som ekoland – analys av ekologiskt lantbruk i Sverige. Denna har främst en ekonomisk utgångspunkt. Enligt rapporten skulle det vara möjligt att lägga om 75 procent av Sveriges jordbruk till ekologiskt på bara 10 år och produktionen av livsmedel skulle kunna upprätthållas på nuvarande nivå. Rapportens slutsats är att lantbruket skulle skapa mest värden genom att halva lantbruket drevs ekologiskt. Försäljningsvärdet för svenska jordbruksprodukter beräknas då öka med 4 miljarder kronor, jämfört med idag. Det skulle skapa 3 400 nya jobb i lantbruket och ändå skulle lönsamheten öka med drygt en miljard kronor.

Rundgren avrundar med att dagens jordbruk inte strävar efter att producera så mycket mat som möjligt per ytenhet; i stället präglas det av ett “…mer eller mindre konstant överskott, pressade priser och stenhård konkurrens. I det läget är det minskade kostnader per producerad enhet som styr.” Med högre priser följer andra incitament och både konventionella och ekologiska bönder kan välja att satsa mer resurser på sina odlingar och därigenom öka skörden. Det gäller i allra högsta grad de fattiga småbönder vars möjlighet att någonsin ackumulera kapital för investeringar har omöjliggjorts genom den globala frihandelns mördande konkurrens.

Gunnar Rundgren. Foto: Ordfront Förlag / Jan-Åke Eriksson