Ökning av ekologisk jordbruksmark

19 procent av jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt 2017, en ökning med 4 procent sedan året innan. Totalt var det 577 200 hektar av Sveriges jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2016 var det en ökning med 24 100 hektar. I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030, skriver Jordbruksverket som också ligger bakom den nya statistiken.

Arealen ekologiskt brukad mark kan delas upp i mark som är helt omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning. 2017 var 495 800 hektar omställd till ekologisk produktion, en ökning med 23 200 hektar eller närmare 5 procent jämfört med 2016. Arealen under omställning till ekologisk produktion var 81 400 hektar, en ökning med knappt 1 000 hektar eller 1 procent.

Både åker- och betesmarksarealen ökade med drygt 4 procent vardera. Andelen ekologiskt brukad åkermark var knappt 18 procent 2017 och motsvarande siffra för betesmarken var 28 procent. Den största andelen ekologiskt brukad mark, 37 procent, har Jämtland, medan endast 8 procent av marken i Skåne brukas ekologiskt.