Ökad jordbruksproduktion och minskad miljöpåverkan gör Sverige ovanligt

Livsmedelsstrategin presenteras nu

Sverige är ett av få OECD-länder som lyckats minska jordbrukets miljö- och klimatpåverkan utan att produktionen har minskat. Bland annat har utsläppen av växthusgaser från jordbruket minskat. Användningen av energi, vatten och gödningsmedel har blivit allt effektivare. Växtodlingen har ökat sin produktion och samtidigt minskat användningen av kväve och fosfor.

Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Med innovationssystem menas kombinationen av aktörer, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Utvärdering visar att produktiviteten i det svenska jordbruket är stark och att jordbruket har minskat sin klimat- och miljöpåverkan, säger Joel Karlsson som bistått OECD i arbetet.

Produktivitetstillväxten i Sverige har de senaste 25 åren varit högre än genomsnittet för EU:s medlemsländer – men lägre än i 13 nyaste medlemsländerna. Exempelvis Polen och de baltiska länderna har upplevt en snabb strukturförändring och tillväxt när de integrerats i EU:s gemensamma marknad och politik.

Strukturförändringar är även den viktigaste förklaringen till Sveriges produktivitetstillväxt och minskad miljö- och klimatpåverkan, med ökad konkurrens och utveckling mot större och effektivare jordbruksföretag. Det har skett en omställning där mark och arbetskraft överförts till större och mer effektiva jordbruk, skriver Jordbruksverket.

Förutom att kartlägga jordbrukets innovationssystem har OECD även tagit fram en rad rekommendationer för hur jordbruket ska kunna öka sin produktivitet på ett hållbart sätt, bland annat behöver arbetet med livsmedelsstrategin accelerera för att möta behovet av kunskap och innovationer i livsmedelskedjan. OECD ser också ett behov att förbättra styrningen inom hela innovationssystemet.